Naslovnica / EU projekti / Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda / Aglomeracija Varaždin

O projektu

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Cilj projekta je usklađivanje administrativnog područja grada Varaždina i okolnih Općina, na kojima je definirana jedinstvena Aglomeracija Varaždin s:
  • Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC)
  • Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.
 • Ciljevi će se postići primjenom slijedećih mjera:
  • Interventne mjere na postojećem sustavu koji je mješovitog tipa, sanacijom glavnih kolektora u gradu Varaždinu, te izgradnjom rasteretnih kolektora i objekata, čime će se zadovoljiti kriterij zaštite recipijenta preljevnih voda, te će se zaštititi i tlo od procjeđivanja, a s druge strane, omogućiti će se efikasniji pogon sustava odvodnje i pripadnog UPOV-a;
  • Proširenje javnog sustava odvodnje čime će se prikupiti dodatne količine otpadne vode koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i/ili zbrinjavaju;
  • Rekonstrukcijom postojećeg UPOV-a uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja, uz osiguranje dodatnog kapaciteta od 127.000 ES, pročišćavati će se, sukladno zahtjevima EU Direktiva i RH regulative, otpadne vode javnog sustava odvodnje i otpadne vode iz septičkih jama, sa dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnje.
 • Očekivani rezultati za 2021. godinu tj. godinu završetka izgradnje predmetne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda su slijedeći:
  • Pokrivenost naselja u aglomeraciji (za koje je utvrđena opravdanost izgradnje sustava JO) infrastrukturom za odvodnju 98%, ukupna pokrivenost aglomeracije Varaždin (zajedno sa naseljima u kojima nije utvrđena opravdanost izgradnje sustava JO) iznosi 91%.
  • Priključenost kućanstava na aglomeraciji Varaždin od 95% što iznosi 27.356 priključena kućanstva, odnosno 82.407 priključenih stanovnika. Doprinos projekta je novih 11.873 priključaka odnosno 40.468 dodatno priključena stanovnika.

Vrh