Naslovnica / EU projekti / EU projekti - Ruralni razvoj - mjera 7.2.1. / Izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela

Izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela

Predmetni projekt provodi se na području Varaždinske županije, općina Ljubešćica.

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Za predmetni projekt: Izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela, »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (Klasa:440-12/18-07-02-01/0036, Ur. Broj:343-2110/01-20-009 od 23.04.2020.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od:

6.340.077,36 kn, i to na način:

 • sredstvima EU: 5.389.065,76 kn (85%)
 • sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 951.011,60 kn (15%)

Za predmetne radove izdana je pravomoćna Građevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-03/18-01/000044, Ur. broj: 2186/1-06-2/1-18-009 od 30.08.2018. , postala pravomoćna 22.09.2018.)

Planirana distributivna vodovodna mreža sastoji se od 29 vodova ukupne dužine 9.111,00 m. Vodovod će se izvesti od PE-HD 100 SDR 11 vodovodnih cijevi za radni tlak do 16 bar, profila DN 90/74 mm i DN 63/51 mm, te će se omogućiti vodoopskrba za 547 domaćinstava.

Temeljem provedenog Javnog nadmetanja br. 15/19-MV-15, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je Nigrad d.o.o. Varaždin s cijenom izvođenja predmetnih radova u iznosu od 6.265.517,70 kn, dok je provedba stručnog nadzora nad istim povjerena PRE-CON d.o.o. Varaždin, te je cijena provedbe stručnog nadzora utvrđena u iznosu: 74.559,66 kn.

Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, poboljšanje uvjeta života u ruralnom području i unaprjeđenje sustava protupožarne zaštita. 

Specifični ciljevi projekta su:

 •  Povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, te stvaranje preduvjeta za priključenje poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u obuhvatu projekta.
 • Proširenje javne vodoopskrbne mreže na području Općine Ljubešćica i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće.
 • Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

 Očekivani rezultati projekta su:

 • Osigurati će se redovita i pouzdana opskrba zdravstveno ispravnom vodom naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela neovisno o sezonskoj izdašnosti i stanju lokalnih izvorišta (priključenje na regionalni vodovod).
 • Unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite na području naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela.
 • Na javni sustav vodoopskrbe Regionalnog vodovoda Varaždin priključiti će se novih 547 korisnika.

Ciljane skupine:

 • Stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata, te kuća za odmor u naseljima Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak ili stvoreni preduvjeti za buduće priključenje na sustav javne vodoopskrbe i pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi.

Krajnji korisnici:

 • Stanovnici općine Ljubešćica u smislu povećanja životnog standarda na području općine i povećanju atraktivnosti šire lokacije za buduća ulaganja. 
 • Sustav civilne zaštite i lokalna zajednica kroz unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite.

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:

 • Izvedbom projekta izravno će se povećati broj kućanstava priključenih na regionalnu vodoopskrbnu mrežu, unaprijediti će se pouzdanost i redovitost vodoopskrbe, unaprijediti kvaliteta vode za piće uključujući zdravstvenu ispravnost, te unaprijediti sustav protupožarne zaštite.
 • Priključenjem na regionalni vodoopskrbni sustav uz zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih stanovnika naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela za opskrbom pitkom vodom stvaraju se i uvjeti za razvoj gospodarstva, te poljoprivrede, a koji će  se povratno odraziti u povećanju prihoda lokalnog stanovništva.
 • Očekivani učinci provedbe projekta odražavaju se u smanjenju lokalnih razlika i podizanju standarda života općenito te se time projekt svrstava kao prioritetan za razvoj Općine Ljubešćica.
Vrh