Naslovnica / Vodovod / Kvaliteta vode za piće

Kvaliteta vode za piće

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA PIĆE U 2019. GODINI

U 2019. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d. ukupno ispitano 2338 uzoraka vode. Od toga je broja 504 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1608 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 226 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže. 

Od 1608 uzorka vode za ljudsku potrošnju koji su ispitani, svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17). Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za ljudsku potrošnju je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska (prosjek 0,675 µg/l)  i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti (MDK=10 µg/l).
U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz mreže i vodospremnika.

Tablica 1. Broj i kakvoća uzoraka vode za piće ispitanih tijekom 2019. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospremnici

1000

0

0

1000

0

0

Mreža

608

0

0

608

0

0

Ukupno

1608

0

0

1608

0

0


Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) koji se nakon dezinfekcije koriste za vodoopskrbu su detaljnije prikazani na našoj web stranici pod Analiza vode – Varkom.
 
Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca (sirova voda - prije obrade) su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 140 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, detergente, viruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 17 uzoraka i prema nalazima samo jedan nije bio zdravstveno ispravan zbog povećanog rasta bakterija. Kako se radi o uzorcima sirove vode, taj nedostatak je odmah uklonjen dezinfekcijom u slijedećem koraku pripreme vode za ljudsku potrošnju što je potvrđeno ponovljenom analizom od strane Zavoda za javno zdravstvo. Svi ostali uzorci bili su u potpunosti zdravstveno ispravni s obzirom na sve ispitane pokazatelje.
Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2019. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 263 uzoraka vode na tetrakloreten i lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za piće i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Koncentracija tetrakloretena je pala ispod 2 µg/l (MDK je 10 µg/l). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe i ne postoji nikakva mogućnost isporuke zdravstveno neispravne vode.
Sve nalaze revizijskog monitoringa možete pogledati na našoj web stranici www.varkom.hr pod Analiza vode - HZJZ.

Vrh