Naslovnica / Vodovod / Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA PIĆE U 2023. GODINI

 

U 2023. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkom d.o.o. ukupno  ispitano 2364 uzoraka vode. Od toga je broja 473 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1698 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 193 uzorka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.

Od 1698 uzorka vode za ljudsku potrošnju koji su ispitani, svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023), odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023). Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za ljudsku potrošnju je koncentracija tetrakloretena bila niska (prosjek 1,09 µg/L) i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti (M.D.K.=10 µg/L).

U tablici 1. niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz mreže i vodospremnika.

 

Tablica 1. Broj i sukladnost uzoraka vode za ljudsku potrošnju ispitanih tijekom 2023. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospremnici

1047

0

0

1047

0

0

Mreža

651

0

0

651

0

0

Ukupno

1698

0

0

1698

0

0

 

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 118 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, deterdžente, enteroviruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 12 uzoraka zdenaca i izvorišta koji se koriste u vodoopskrbi. Svi uzorci su bili zdravstveno ispravni čak i prije postupka dezinfekcije.

Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2023. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 269 uzoraka vode na tetrakloreten i ostale lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za ljudsku potrošnju i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Prosječna koncentracija tetrakloretena u zdencima je 0,9 µg/L (M.D.K. je 10 µg/L). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe.

Nalazi  revizijskog monitoringa su dostupni na našoj web stranici www.varkom.hr pod Analiza vode – HZJZ.

Vrh