Naslovnica / Vodovod / Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2020. GODINI

 

U 2020. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkom d.d. ukupno  ispitano 2345 uzoraka vode. Od toga je broja 490 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1635 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 220 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.

Od 1635 uzorka vode za ljudsku potrošnju koji su ispitani, svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, 39/20). Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za ljudsku potrošnju je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska (prosjek 0,675 µg/l) i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti (M.D.K.=10 µg/l).

U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz mreže i vodospremnika.

Tablica 1. Broj i sukladnost uzoraka vode za ljudsku potrošnju ispitanih tijekom 2020. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospremnici

1043

0

0

1043

0

0

Mreža

592

0

0

592

0

0

Ukupno

1635

0

0

1635

0

0

Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) koji se nakon dezinfekcije koriste za vodoopskrbu su detaljnije prikazani na našoj web stranici  pod Analiza vode – Varkom.

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 125 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, lakohlapive ugljikovodike, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, deterdžente, enteroviruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 12 uzoraka zdenaca i izvorišta koji se koriste u vodoopskrbi. Svi uzorci su bili zdravstveno ispravni čak i prije postupka dezinfekcije. Također je ispitan jedan uzorak sirove vode s crpilišta Varaždin (zdenac B11) koji se ne crpi u mrežu radi povišene koncentracije nitrata. Za taj zdenac je instaliran pogon za uklanjanje nitrata što bi omogućilo njegovo korištenje, ako bi za to postojala potreba.

Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2020. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 238 uzoraka vode na tetrakloreten i ostale lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za ljudsku potrošnju i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Koncentracija tetrakloretena je pala ispod 2 µg/l (M.D.K. je 10 µg/l). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe i ne postoji mogućnost isporuke zdravstveno neispravne vode.

Sve nalaze  revizijskog monitoringa možete  pogledati na našoj web stranici www.varkom.hr pod Analiza vode – HZJZ.

Vrh