Naslovnica / Vodovod / Povijest vodoopskrbe

Povijest vodoopskrbe

Regionalni vodovod Varaždin bio je temeljen na korištenju podzemnih voda s lokaliteta zapadno od Varaždina. Ova lokacija kaptažnih objekata određena je već 1958. godine prilikom početnih radova na izgradnji vodovoda Varaždina. Tom prilikom izvedena su tri kaptažna bunara čiji je ukupni kapacitet predviđen na 165 l/s. Početkom 1971. godine izvedena su još tri bunara pojedinačnog kapaciteta oko 100 l/s (B3, B4, B5). Iste godine započelo se i sa crpljenjem vode iz kaptaže Belski dol sa početnih 5 l/s, sa vrlo kvalitetnom vodom koja je takva još i danas. Crpilište Bartolovec koja je danas kapacitetom najveće, započelo je radom 1972. godine.

Proširenjem vodoopskrbnog područja po čitavoj varaždinskoj županiji, došlo se do zaključka da je potrebno izraditi nove bunare, tako da je na crpilištu Varaždin u razdoblju od 1977-1979. godine izbušeno još pet bunara (B-6, B-7, B-8, B-9, B-10). Na taj način omogućena je ukupna količina eksploatirane vode od 900 l/s, uz odgovarajuću sigurnost pogona.

Prestanak rada crpilišta Varaždin najavilo je zatvaranje bunara B-1 i B-2 tokom 1986. godine, a kao nova lokacija budućeg glavnog crpilišta izabrano je crpilište Bartolovec. Tamo je 1991. godine pušten u pogon B-3 dubine 100 metara iz drugog vodonosnika, zatim je 1997. godine izbušen B-4, a iste se godine započelo i sa izgradnjom bunara na crpilištu Vinokovščak, koje trenutno ima 3 bunara ukupnog kapaciteta 150 l/s.

Sa postupnom izgradnjom i širenjem vodoopskrbe, neki su novi objekti puštani u pogon, dok je za drugima prestala potreba. Tako je crpilište Varaždin gotovo u potpunosti prestalo sa radom, osim B-11 koji je bušen u drugi vodonosnik i koji povremeno radi.

Ubrzan razvoj vodoopskrbe

U razdoblju od 2002. do 2007. godine započela je nova etapa u razvoju vodoopskrbe. Izgrađene su vodospreme Doljan ukupnog kapaciteta 10.000 m3, na crpilištu Bartolovec izbušeni su bunari B-5, B-6, B-7 i B-8, čime je kapacitet crpilišta dosegao 500 l/s, izgrađeni su brojni objekti u sustavu nadzora i daljinskog upravljanja, te nova baždarnica vodomjera i interni laboratorij za ispitivanje kvalitete vode. 

Tokom posjeta Europske stručne komisije u 2009. godini sustav vodoopskrbe Regionalnog vodovoda Varaždin proglašen je reprezentativnim za Hrvatsku.

Vrh