Naslovnica / EU projekti / Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda / Aglomeracija Ludbreg

Aglomeracija Ludbreg


Projekt “SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE LUDBREG” obuhvaća radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekonstrukciji, izgradnji i nadgradnji sustava javne odvodnje, te izgradnju sustava javne vodoopskrbe na nepokrivenom području.

Temeljem analize postojećeg stanja na području Grada Ludbrega , te općina Martijanec i Sveti Đurđ i relevantnih nacionalnih planskih i strateških dokumenata, za analizirano područje definirani su sljedeći kriteriji za ulaganja u:

Javnu vodoopskrbu:

 • Kriterij I, osiguranje/unaprjeđenje kvalitete vode za ljudsku potrošnju iz sustava kojima se isporučuje više od 10 m³ po danu ili se opslužuje više od 50 stanovnika, prema propisanim standardima i rokovima

 Javnu odvodnju:

 • Kriterij I, pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima i rokovima,
 • Kriterij II, razvoj i osiguravanje priključenosti na javne sustave te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga.

 Temeljem prethodno navedenih kriterija definirani su glavni ciljevi:

 • U okviru područja javne vodoopskrbe glavni ciljevi će se postići na način:
  •  Izgradnjom sustava javne vodoopskrbe na preostalih 3% nepokrivenog područja (5,6 km cjevovoda vodoopskrbnog sustava na području konačne aglomeracije Ludbreg u naseljima Globočec Ludbreški i Čukovec) ukinuti će se dobava pitke vode iz malih vodoopskrbnih sustava. 
 •   U okviru područja javne odvodnje i pročišćavanja glavni ciljevi će se postići na način:
  • Rekonstrukcijom dijela postojećeg mješovitog kanalizacijskog sustava u naselju Ludbreg osigurat će se potrebni hidraulički uvjeti u sustavu za planirano proširenje sustava sanitarnom kanalizacijom, te će se ukloniti trenutačni problemi u funkcioniranju mješovitog kanalizacijskog sustava. Ulaganje u rekonstrukciju postojećeg mješovitog sustava odvodnje odnosi se na ukupnu duljinu od ≈ 6,4 km kanalizacijskih kolektora, te rekonstrukciju 3 objekta za kišno rasterećenje, izgradnju pripadnih posebnih objekata (prigušnice).
  • Izgradnjom centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda konačne aglomeracije Ludbreg kapaciteta 17.800 ES (ekvivalent stanovnika) osigurat će se adekvatna razina pročišćavanja svih prikupljenih komunalnih otpadnih voda aglomeracije. Odnosi se na projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ludbreg kojim će se trećim stupnjem pročišćavati otpadne vode kućanstava i privrednih subjekata prikupljene javnim sustavom odvodnje aglomeracije Ludbreg i otpadne vode iz septičkih jama aglomeracije te septičkih jama (IAS<2.000 ES) s područja izvan aglomeracije Ludbreg a koja administrativno pripadaju Gradu Ludbreg, općini Martijanec i općini Sveti Đurđ. Ovom mjerom UPOV Ludbreg dimenzioniran je na maksimalno opterećenje od 17.800 ES
  • Izgradnjom/dogradnjom sustava odvodnje sanitarnom kanalizacijom prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno prikupljaju i ispuštaju (naselja koja imaju djelomično ili nepotpuno izgrađenu infrastrukturu javne odvodnje). Izgradnjom/razdjeljivanjem sustava odvodnje u naselju Selnik prikupit će se samo sanitarne komunalne otpadne vode, te će se spojiti na jedinstveni sustav odvodnje konačne aglomeracije Ludbreg. Predviđeno je proširenje kanalizacijske mreže u duljini od ≈ 88 km sanitarnih kolektora, te  u duljini od  ≈ 30 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda i izgradnja 62 crpne stanice.

 • Planira se dodatno priključenje ≈ 11.169 stanovnika, odnosno prikupljanje dodatne količine otpadnih voda kućanstava ≈ 341.468 m³/god
 • Planira se dodatno priključenje 120 privrednih subjekata, odnosno prikupljanje dodatne količine otpadnih voda privrednih subjekata ≈ 28.782 m³/god
 • Razvoj i osiguranje priključenosti na sustav javne odvodnje postići će se poticajnim mjerama smanjenja troškova izgradnje priključaka, oglašavanjem s podizanjem javne svijesti o utjecajima zagađivanja otpadnim vodama i dr.

 


Vrh