Naslovnica / Tvrtka / Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

2021. - Javni poziv za donacije i sponzorstva

Klasa: NP-10/21-01/63

Urbroj: 5-42/805-21-1

Sukladno Pravilniku o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015.), VARKOM d.d. OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, (dalje u tekstu: Društvo), objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA I SPONZORSTVA ZA 2021. GODINU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

 

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) odnosno zahtjeva  za dodjelu donacija  i sponzorstva za redovne aktivnosti, putem javnog prikupljanja prijava odnosno zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva.

KRITERIJ ZA ODABIR I PREDNOST

Glavni kriterij za odabir su relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prijavu projekata/programa kao i potporu redovnih aktivnosti mogu nominirati udruge i javne ustanove koje djeluju u području:

- kulture, znanosti, obrazovanja

- zaštite okoliša

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo projekti, programi i aktivnosti koje se provode na području Grada Varaždina, a koje provode udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, kao i javne ustanove čije je sjedište na području Grada Varaždina, a koje udruge i javne ustanove:

- vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom    

   računovodstvu,

- ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza,

- čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u
  mandatu.

 NEĆE SE DONIRATI / SPONZORIRATI:

 - političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije,

- organizacije ili pojedince koji podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bio koju drugu diskriminaciju,

- događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus,

- organizacije ili pojedince koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu,

- organizacije ili pojedince koji su u sudskom sporu sa Društvom,

- organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli
   materijalnu štetu,

- organizacije ili pojedince koji nisu dostavile financijski izvještaj za 2020. godinu u registru neprofitnih
  organizacija.

Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno odredbama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava. Najniži iznos donacije i/ili sponzorstva po pojedinom projektu i programu, odnosno potpori redovne aktivnosti je 1.000,00 kn, a najviši iznos  donacije i/ili sponzorstva po pojedinom projektu i programu, odnosno potpori redovne aktivnosti je 30.000,00 kn.

KLIKOM NA IKONU MOŽETE PREUZETI OBRAZAC:

- prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekta/programa za financiranje sponzorstva ili donacije

- prijave za potporu provedbi aktivnosti društva podnosi se na Obrascu 2 – Obrazac za prijavu potpore financiranja redovne aktivnosti, donacija

Popunjeni obrazac je preduvjet za prihvaćanje prijave. Zainteresirani prijavitelji mogu podnijeti prijavu samo na jednom obrascu odnosno samo jedan projekt/program.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 100.000,00 kuna.

Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravka / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama s naznakom „Zahtjev za dodjelu donacije / sponzorstva – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u sjedište VARKOM d.d., ili poštom preporučeno, sve na adresu VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15, zaključno s 23.04.2021. godine.

Popis odobrenih projekata i programa biti će objavljen na web stranici VARKOM d.d. u roku od 5 dana od dana donošenja odluke povjerenstva.

Povjerenstvo će dostaviti elektronički odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju na adresu e-pošte navedenu u prijavi.

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku 8 radnih dana od dana primitka pisanog prigovora.

Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Razmatrat će se isključivo zahtjevi prijavitelja zaprimljeni putem propisanih Obrazaca i s propisanom dokumentacijom u utvrđenom roku.

Kontakt osoba za informacije:

Andrija Bedenik

abedenik@varkom.com

 

 VARKOM d.d.

D I R E K T O R :

dr.sc. Željko Bunić

 

donacije javni natjecaj OBRAZAC 1 2021 1
06. travnja 2021. 410,5 KB
donacije javni natjecaj OBRAZAC 2 2021 1
06. travnja 2021. 394 KB

2020

Sponzorstva 2020
04. veljače 2021. 186,9 KB
Donacije 2020
04. veljače 2021. 180,66 KB

2019

Sponzorstva 2019
03. veljače 2020. 183,8 KB
Donacije 2019
03. veljače 2020. 179,52 KB

2018

Sponzorstva 2018
04. veljače 2019. 178,91 KB
Donacije 2018
04. veljače 2019. 184,85 KB

2017

Sponzorstva 2017
19,42 KB
Donacije 2017
26,26 KB

2016

Sponzorstva 2016
22,56 KB
Donacije 2016
18,49 KB

2015

Donacije 2015
30,79 KB

2014

Sponzorstva 2014
36,19 KB
Donacije 2014
31,74 KB

2013

Sponzorstva 2013
39,05 KB
Donacije 2013
49,79 KB
Vrh