Naslovnica / Servisne informacije / Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga

Broj: 16-3941

Varaždin, 17.08.2010.

Na temelju čl. 206. stavak 5. Zakona o vodama (NN 153/09.), Statuta „Varkom“ d.d., te Odluke Nadzornog odbora „Varkom“ d.d. Varaždin od 01.06.2010. godine direktor Društva Tomislav Kezelj dipl.ing.stroj. donio je dana 17.08.2010. godine

O D L U K U

o cijeni vodnih usluga

I

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije iz nadležnosti „Varkom“-a d.d. Varaždin, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II

Vodoopskrbno područje isporučitelja vodne usluge „Varkom“-a d.d. Varaždin čine gradovi Varaždin, Ludbreg, Novi Marof, Lepoglava, Varaždinske Toplice, Ivanec i općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čine Grad Varaždin i Općine Trnovec Bartolovečki, Petrijanec i Sračinec, pružaju se vodne usluge javne odvodnje s uslugom pročišćavanja otpadnih voda u I i II stupnju pročišćavanja.

III

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima određuje se, kako slijedi:

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

-

stambeni prostor s vodomjerom
u nadležnosti Varkom d.d.

15,00 kn/korisnik/mjesečno
-

stambeni prostor s podvodomjerom koji nije u nadležnosti Varkom d.d.

ili obračun potrošnje po broju članova kućanstva

12,00 kn/korisnik/mjesečno

2.

Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 5,58 kn/m3

3.

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 0,83 kn/m3

4.

Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,37 kn/m3
5.

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani

za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva

- fiksni dio osnovne cijene za stambeni prostor s vodomjerom u nadležnosti Varkom d.d. 9,00 kn/korisnik/mjesečno
-

fiksni dio osnovne cijene za stambeni prostor s podvodomjerom koji nije u nadležnosti

Varkom d.d, ili obračun potrošnje po broju članova kućanstva

7,20 kn/korisnik/mjesečno
- osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 3,34 kn/m3

IV

Tarifa vodnih usluga za pravne osobe određuje se, kako slijedi:

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

22,00

 kn/korisnik mjesečno

Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)


6,39


 kn/m3

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)


1,66


 kn/m3

Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)


2,74


 kn/m3

V

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema količini vode očitanoj na vodomjeru za obračunsko razdoblje.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zgradama sa više posebnih dijelova nekretnine obračunava se prema količini vode očitanoj na vodomjeru posebnog dijela nekretnine koji vodomjer je u nadležnosti „Varkom“ d.d., prema dostavljenom podatku o očitanju podvodomjera koji nisu u nadležnosti „Varkom“ d.d. ili prema količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru zgrade i broju članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije uređeno.

VI

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka, mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini isporučene vode, sukladno točki V ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/2010.) propisan fiksni gubitak, isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove točke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste „ispravan mjerač“ protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na sustav javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini zahvaćene (ispumpane) vode na vodozahvata korisnika, a očitane na vodomjeru vodozahvata, mjesečno.

VII

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara dnevno po članu kućanstva.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

VIII

Uz cijenu vodnih usluga na računu koji isporučitelj vodne usluge ispostavlja korisniku iskazuje se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

IX

Ova Odluka stupa na snagu nakon izdavanja prethodnih suglasnosti gradonačelnika gradova i načelnika općina koji zajedno drže minimalno većinski udio u „Varkom“-u d.d., a primjenjuje se od 01.01.2011. godine.

X

Ova Odluka objavljuje se na Internet stranici „Varkom“ d.d. Varaždin (www.varkom.com).

U Varaždinu 17.08.2010. godine

D I R E K T O R :

„VARKOM“ d.d. VARAŽDIN

TOMISLAV KEZELJ dipl.ing.stroj.

odluka o cijeni vodnih usluga
21. lipnja 2017. 393,96 KB
Vrh