Naslovnica / Odvodnja / Kvaliteta otpadnih voda

Kvaliteta otpadnih voda

Svrha  akreditiranog laboratorija za otpadne vode je provoditi svakodnevni nadzor i upravljanje rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te sustavno nadzirati velike zagađivače koji su priključeni na sustav javne odvodnje.

Pokazatelji analiza otpadnih voda određeni su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 80/13, 43/14),27/15,3/16 te prema Vodopravnoj dozvoli (Klasa: UP/I-325-04/13-05/0158, Ur.br. 374-26-3-13-3.).

Granične vrijednosti za suspendiranu tvar, BPK 5, KPK, ukupni fosfor i ukupni dušik, koji se ispuštaju nakon pročišćavanja iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, određuju se prema veličini uređaja (ES) i kategoriji vode prijemnika (osjetljivosti područja). Voda prijemnika spada u II kategoriju (osjetljivosti područja) prema veličini uređaja i stupnju pročišćavanja. Cjelovito izvješće o radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin za 2018. možete pogledati u prilogu.

Izvješće za 2018.pdf
25. veljače 2019. 724,56 KB
Vrh