Naslovnica / Odvodnja / Ispitivanje otpadnih voda

Ispitivanje otpadnih voda

Laboratorij za otpadne vode akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1539. Osim akreditacije laboratorij za otpadne vode ima rešenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda izdanog od strane Ministarsva zaštite okoliša i energetike od 19. prosinca 2016.(Klasa:UP/I-325-07/16-02/23,Ur..bro:517-16-3. Na temelju Zakona o vodama (NN 56/13,14/16) ) od siječnja 2015. godine više nismo u mogućnosti baviti se ispitivanjem otpadnim vodama za treća lica.   

Laboratorij za otpadne vode ispituje i ocjenjuje kakvoću otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, tehnološke otpadne vode, te provodi svakodnevni nadzor rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ispitivanje obuhvaća poslove uzorkovanja, analizu i obradu podataka vezano za fizikalno – kemijske pokazatelje.

Na temelju navedenog Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda  i Vodopravne dozvole vezano uz rad uređaja svakodnevno se ispituje u laboratoriju; KPK,BPK5,suspendirana tvar, taloživa tvar, pH ,temperatura, otopljeni kisik, mutnoća, protok, amonijak, nitrati, ukupni dušik ,fosfati, ukupni fosfor, isparni ostatak ,imhoff, suha tvar, te indeks mulja dok se jednom tjedno provodi kompletna analiza .U kompletnu analizu spadaju dodatno kloridi, anionski deterđenti, ukupna ulja i masti, sulfati, te organska i anorganska tvar.Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:
042/350-660, 351-235 ili 
laboratorij1@varkom.hr
msivric@varkom.com

Voditelj laboratorija: Marijan Sivrić, dip.ing.kem.teh.

Vrh