Naslovnica / Odvodnja / Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Sve otpadne vode mješovitog kanalizacijskog sustava Grada Varaždina (oko 35.000 m3/dan) se preko grubih rešetki i crpne stanice ukupnog kapaciteta 5.500 l/sek. i visine dizanja 3,5 m transportiraju na automatske rešetke radi izdvajanja krutog otpada. Pijesak, zemlja i masnoće izdvajaju se na aeriranom pjeskolovu – mastolovu.

Mehanički pročišćene otpadne vode se putem otvorenog trapeznog kanala odvode do biološkog stupnja pročišćavanja.

Uređaj je karakterističan po velikoj dužini spojnog kanala između mehaničkog i biološkog stupnja, 1.600 m. Ovaj kanal je i danas „izazov“ stručnjaka kao potencijalna građevina koja uzima aktivno učešće u pročišćavanju otpadne vode.

Biološko pročišćavanje provodi se nakon crpne stanice (4x350 l/s) u dvije zasebne linije. Linija Sjever je sa klasičnim procesom s aktivnim muljem i preuzima 40 % ukupnog hidrauličkog opterećenja. Sastoji se od predaeracijskog bazena volumena 650 m3 i sekundarnih taložnika ukupnog volumena 1.300 m3. U predaeracijskom i aeracijskom bazenu nalazi se sustav sitnomjehuričaste aeracije i ugrađene su sonde za mjerenja sadržaja otopljenog kisika preko kojih se regulira količina upuhivanog zraka. Sekundarni taložnici opremljeni su gornjim zgrtačima radi uklanjanja plivajućih tvari, te donjim zgrtačima za istaloženi mulj.

Linija Jug prihvaća 60 % ukupnog hidrauličkog opterećenja. Predaeracijski bazen ove linije radi po tehnologiji sa slobodno plivajućom biofiltarskom ispunom, nakon čega dolazi stupanj obrade aktivnim muljem, koji uklanja ostatak opterećenja. Karakteristika ove tehnologije je kontinuirano korištenje nečepljivih biofiltarskih reaktora bez potrebe povratnog ispiranja ili povrata mulja, mali gubitak tlaka i visoka specifična površina biofilma. Nosači biofilma su od PE-HD materijala, ukupne volumenske površine 800 m2/m3.

Za kvalitetno taloženje mulja sekundarni taložnici linije Jug opremljeni su paketima cijevi DN 160 mm u protustrujnom smjeru, kako bi se povećala površina taložnika. 

Višak mulja se gravitacijski iz sekundarnih taložnika odvodi u okno za prihvat mulja volumena 65 m3 i muljnom crpkom kapaciteta 25 l/s se transportira u zgušnjivač mulja volumena 1050 m3. Nakon ugušćivanja na 4-6 % suhe tvari mulj se transportira na obradu u centrifugu kapaciteta 25 m3/h. Dehidrirani mulj (16 % ST) iz centrifuge se transportira do mješača sa vapnom, gdje se postiže sadržaj suhe tvari oko 30 %, higijenizacija i djelomična stabilizacija mulja.

Zbog eliminacije neugodnih mirisa ugrađeni su biofiltri kojima se pročišćava zrak iz objekta za strojnu dehidraciju mulja i zgušnjivača mulja. Zrak se putem odsisnih rešetki kanala odsisava iz navedenih prostora i odvodi na obradu u biofiltar. Isti se sastoji od biofiltarske ispune, radijalnog ventilatora kapaciteta 1000 m3/h.

Putem akreditiranog Laboratorija za otpadne vode provodi se kontinuirani nadzor i upravljanje radom uređaja. Na osnovu rezultata analiza uzoraka ulaza i izlaza, trenutno se utječe na rad elemenata uređaja kako bi stupanj pročišćavanja bio unutar optimalnih granica propisanih Pravilnikom.


Vrh