Naslovnica / EU projekti / Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda / Aglomeracija Varaždinske Toplice

Aglomeracija Varaždinske Toplice


Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice“ obuhvaća područje grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki (Varaždinska županija, Republika Hrvatska).

Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnjem pročišćavanja, postići će se usklađivanje Aglomeracije Varaždinske Toplice s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Također, Projekt ima pozitivan utjecaj na razvoj turizma jer je područje Varaždinskih Toplica u velikoj mjeri ovisno o turizmu koji se na tom području razvijao u području medicinskog turizma Specijalne bolnice Varaždinskih Toplica.

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 metara, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnja pročišćavanja izgradnje 5 precrpnih stanica te 1 retencijskog bazena.

Projekt je usklađen sa strategijom Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdbolje 2014. - 2020., Prioritetnom osi 06 - Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa, Investicijskim prioritetom 6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, odnosno Specifičnim ciljem 6ii2 - Razvoj sustava odvodnje i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode.

Rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje koje se sastoji od izdvajanja nekolicine izvora termalne vode i dvaju potoka bujičara iz sustava mješovite odvodnje smanjiti će se hidrauličko opterećenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i infiltracija stranih voda, a time i taloženje unutar kolektora i smanjit će se troškovi održavanja.

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pročistiti će se sve prikupljene otpadne vode sustava odvodnje i prikupljene septičke otpadne vode s Aglomeracije Varaždinske Toplice. Višak mulja proizvedenog na UPOV će se zgušnjavati bez potrošnje kemikalija te voziti na daljnju obradu na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Varaždin, što će dodatno doprinijeti prema optimalnoj iskorištenosti kompletne infrastrukture na širem prostoru u operativnoj fazi.  Osim toga, očekuje se daljnja optimalizacija tehnoloških procesa pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, naročito od strane Korisnikovog osoblja kroz kvalitetnu edukaciju, angažiran i savjestan rad.

Svrha poduzimanja ovog Projekta je povećanje priključenosti stanovništva i privrednih subjekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, čime će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika te postizanje i održavanje dobrog stanja voda. Sa odgovarajućom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, za razliku od postojećeg stanja koje uključuje direktne ispuste u tlo i u rijeku Bednju te septičke jame, osigurati će se ekološko stanje potoka i podzemnih voda te kvaliteta termalnih izvora koji su na tom području na dubini od nekoliko metara.

    Poveznica na stranicu Aglomeracije Varaždinske Toplice: https://www.aglomeracija-varazdinske-toplice.eu/ 


    Vrh