Naslovnica / Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora Trg Pavla Štoosa 41/1
15
lis

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora Trg Pavla Štoosa 41/1
15.10.2019

Na temelju Odluke Uprave – direktora VARKOM d.d. od 09.10.2019. godine, VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15,

objavljuje

JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora VARKOM d.d., na lokaciji Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41/1, koji se nalazi na prvom katu nekretnine označene kao kat. čest. broj 5984/1, upisane u zk. ul. broj 15115, k.o. Varaždin (u osnivanju), sa 1309 m2, ukupne površine za davanje u zakup 627,07 m2, po početnoj cijeni od 23,50 HRK + PDV po m2 površine za davanje u zakup, mjesečno. Režijski troškovi nisu uračunati u zakupninu te ih snosi sam zakupnik.

namjena zakupa prostora: obavljanje uslužnih djelatnosti. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju.

2. Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup na razdoblje od  pet (5) godina.

3. Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora za vrijeme njegova korištenja.

4. U ovome natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor (u daljnjem tekstu: „natjecatelji“).

5. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne zakupnine na IBAN: HR3623400091110181847, model: HR64, poziv na broj: 5045-OIB ponuditelja, s naznakom: »Svrha uplate: jamčevina – VARKOM d.d.«

6. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe (navesti kontakt osobu i broj telefona/mobitela), kao i broj računa na koji se uplaćuje povrat jamčevine,

b) preslik važeće osobne iskaznice (za domaće fizičke osobe), preslik putovnice (za strane fizičke osobe),

c) izvornik izvatka iz sudskog registra (za domaće pravne osobe), odnosno obrtnice za fizičke osobe,  izvornik izvatka iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (za strane pravne osobe), sve ne starije od 30 dana od objave ovoga natječaja.

e) ponuđenu mjesečnu zakupninu u HRK.

f) dokaz o financijskoj sposobnosti BON 2 (za domaće pravne osobe i obrtnike) ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku

g) vrstu djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti

h) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

7. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

8. Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici, preporučeno, s naznakom: „Za javno prikupljanje ponuda – zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“, na adresu: VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15.

9. Rok za podnošenje ponude je 23. listopad 2019. godine do 12:00.

10. Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

11. Javno otvaranje ponuda biti će 24. listopada 2019. godine u 12:00 sati.

12. Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

13. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

14. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu.

15. VARKOM d.d. zadržava pravo poništenja ovog javnog poziva te davanja nekretnine u zakup u svako doba prije potpisivanja ugovora, uz povrat cjelokupnog iznosa jamčevine ponuditeljima.

16. Najpovoljniji ponuđač dužan je najkasnije u roku od 15 dana nakon poziva preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu.

17. Odabrani ponuđač obvezan je na utvrđeni iznos zakupnine platiti porez na dodanu vrijednost

 

VARKOM d.d.

 

Vrh