Naslovnica / Javni natječaj - poziv za javno prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine kat. čest. broj 407/66
17
lis

Javni natječaj - poziv za javno prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine kat. čest. broj 407/66
17.10.2022

 Na temelju Odluke Uprave – direktora Varkom d.o.o. od 13.10.2022. godine, Varkom d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15,

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ - POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za prodaju nekretnine

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine Varkom d.o.o., u Trnovcu Bartolovečkom, u naravi građevinskog zemljišta I kategorije, označene kao kat. čest. broj 407/66, upisane u zk. ul. broj 3840, k.o. Trnovec sa 10592 m2, po početnoj cijeni od 1.600.000,00 HRK (slovima: milijunšestotisuća HRK).

2. Nekretnina iz točke 1. prodaje se u viđenom stanju.

3. U ovome natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor (u daljnjem tekstu: „natjecatelj“ i/ili „ponuditelj“).

4. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 5% utvrđene početne cijene  na IBAN: HR3623400091110181847, model: HR64, poziv na broj: 5045-OIB ponuditelja, s naznakom: »Svrha uplate: jamčevina – Varkom d.o.o.«

5. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe (navesti kontakt osobu i broj telefona/mobitela), kao i broj računa na koji se uplaćuje povrat jamčevine,

b) preslika važeće osobne iskaznice (za domaće fizičke osobe), preslika putovnice (za strane fizičke osobe),

c) izvornik izvatka iz sudskog registra (za domaće pravne osobe), odnosno obrtnice za fizičke osobe,  izvornik izvatka iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (za strane pravne osobe), sve ne starije od 30 dana od objave ovoga natječaja.

e) ponuđenu kupoprodajnu cijenu u HRK.

f) dokaz o financijskoj sposobnosti BON 2 (za domaće pravne osobe i obrtnike) ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku

g) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

7. Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici, preporučeno, s naznakom: „Za javno prikupljanje ponuda – kupoprodaja nekretnine k.č. br 407/66 k.o. Trnovec – ne otvaraj“, na adresu: Varkom d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15.

8. Rok za podnošenje ponude je 28. listopad 2022. godine do 12:00.

9. Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

10. Javno otvaranje ponuda biti će 02. studenog. godine u 13:00 sati.

11. Natjecatelju koji je položio jamčevinu, a čija ponuda nije prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u kupovninu.

12. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

13. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o kupoprodaji, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu.

14. Varkom d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog javnog poziva te prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora, uz povrat cjelokupnog iznosa jamčevine natjecatelju.

15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 8 dana nakon primitka obavijesti o odabiru sklopiti ugovor o kupoprodaji te najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu.

16. U posjed nekretnine najpovoljniji ponuditelj stupa nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

17. Odabrani ponuditelj obvezan je na utvrđeni iznos zakupnine platiti porez na promet nekretnina.

 

VARKOM d.o.o.

 

Vrh