Naslovnica / Izvještaj o kvaliteti vode za piće u 2018. godini
11
sij

Izvještaj o kvaliteti vode za piće u 2018. godini
11.01.2018

U 2018. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d. ukupno ispitano 2297 uzoraka vode. Od toga je broja 511 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1581 uzorak čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 205 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže. 

Od 1581 uzorka vode za ljudsku potrošnju koji su ispitani, svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17). Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za ljudsku potrošnju je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska (prosjek 0,717 µg/l)  i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti (MDK=10 µg/l).
U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz mreže i vodospremnika.

Tablica 1. Broj i kakvoća uzoraka vode za piće ispitanih tijekom 2018. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospremnici

1006

0

0

1006

0

0

Mreža

575

0

0

575

0

0

Ukupno

1581

0

0

1581

0

0


Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) koji se nakon dezinfekcije koriste za vodoopskrbu su detaljnije prikazani na našoj web stranici pod Analiza vode - Varkom.
 
Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 140 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, detergente, viruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 13 uzoraka i prema nalazima su svi bili zdravstveno ispravni iako se radi o uzorcima sirove vode koja se tek nakon dezinfekcije isporučuje potrošačima.
Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2018. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 274 uzoraka vode na tetrakloreten i lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za piće i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Koncentracija tetrakloretena je pala ispod 2 µg/l (MDK je 10 µg/l). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe i ne postoji nikakva mogućnost isporuke zdravstveno neispravne vode.
Sve nalaze revizijskog monitoringa možete pogledati na našoj web stranici www.varkom.hr pod Analiza vode - HZJZ. 

Vrh