Naslovnica / EU projekti / EU projekti - Ruralni razvoj - mjera 7.2.1. / Vodoopskrbna mreža - Visoka zona Hrastovec Toplički

Vodoopskrbna mreža - Visoka zona Hrastovec Toplički

Predmetni projekt provodi se na području Varaždinske županije, Grad Varaždinske Toplice u naselju Hrastovec Toplički. U okviru projekta izvesti će se 5.050 m vodoopskrbnog cjevovoda od PE-HD DN 32, 90 i 110 mm cijevnog materijala, te hidrostanica „HS Hrastovec“ (Q=2,50 l/s, H=100 m).

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Za predmetni projekt: Produžetak vodovodne mreže visoke zone u naselju Hrastovec Toplički »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (Klasa:440-12/16-07-02-01/0007, Ur. Broj:343-2120/01-18-019 od 17.10.2018.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od: 1.639.512,69 kni to na način:

 •  sredstvima EU: 1.393.585,79 kn (85%)
 •  sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 245.926,90 kn (15%)

Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće te poboljšanje kvalitete života u ruralnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u naselju Hrastovec Toplički.
 • Proširenje javne vodoopskrbne mreže na području Grada Varaždinske Toplice i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće.
 • Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Po izvedbi projekta, kućanstva, vlasnici poljoprivrednih objekata i kuća za odmor u naselju Hrastovec Toplički priključit će se na novoizgrađeni vodoopskrbni sustav  (indikator; minimalno 25 vodoopskrbnih priključaka u godini po izvedbi projekta)
 • Provedbom projekta osigurat će se kvalitetna vodoopskrba visinskog dijela Hrastovec Toplički, priključenjem na Regionalni sustav vodoopskrbe Grada Varaždina (priključenje na regionalni vodovod i izgrađena hidrostanica)
 • Provedbom projekta unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite (indikatori rezultata; izgrađena vodovodna i hidrantska mreža u naselju Hrastovec Toplički)

Ciljane skupine:

 • Stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata te kuća za odmor u visinskom dijelu naselja Hrastovec Toplički  kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak na sustav javne vodoopskrbe i pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi.

Krajnji korisnici:

 • Svi budući stalni i povremeni stanovnici visinskog dijela naselja Hrastovec Toplički, gospodarski i turistički sektor, te poljoprivredni proizvođači kojima će biti omogućen pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi, zadovoljavajući uvjeti za život i obavljanje gospodarske djelatnosti.
 • Stanovnici grada Varaždinske Toplice u smislu povećanja životnog standarda na području grada i povećanju atraktivnosti lokacije za buduća ulaganja. 
 • Sustav civilne zaštite i lokalna zajednica kroz unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite.

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:

 • Izvedbom projekta izravno će se povećati broj kućanstava priključenih na regionalnu vodoopskrbnu mrežu, unaprijediti će se pouzdanost i redovitost vodoopskrbe, unaprijediti kvaliteta vode za piće uključujući zdravstvenu ispravnost, te unaprijediti sustav protupožarne zaštite.
 • Priključenjem na regionalni vodoopskrbni sustav uz zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih stanovnika naselja Hrastovec Toplički za opskrbom pitkom vodom stvaraju se i uvjeti za razvoj gospodarstva, te poljoprivrede, a koji će se povratno odraziti u povećanju prihoda lokalnog stanovništva.

Očekivani učinci provedbe projekta odražavaju se u smanjenju lokalnih razlika i podizanju standarda života općenito te se time projekt svrstava kao prioritetan za razvoj Grada Varaždinskih Toplica.

Vrh