Naslovnica / Djelatnosti / Povezana društva

Povezana društva

Sukladno članku 517. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva VARKOM d.d., OIB: 39048902955, MBS: 070054597, Varaždin, Trg bana Jelačića 15 (Društvo preuzimatelj) i AQUATEHNIKA d.o.o., OIB: 90170806233, MBS: 070088508, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41 (prvo pripojeno Društvo) te ODVODNJA d.o.o., OIB: 10186946018, MBS: 070125709, Sigetec Ludbreški, Sajmišna 19 (drugo pripojeno Društvo), daju slijedeću

OBJAVU

Da su dana 06.03.2019. godine sklopili Ugovor o pripajanju trgovačkih društava AQUATEHNIKA d.o.o. (prvo pripojeno društvo) i ODVODNJA d.o.o. (drugo pripojeno Društvo) trgovačkom društvu VARKOM d.d. (Društvo preuzimatelj).

Ugovor o pripajanju zaprimljen je dana 07.03.2019. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

U poslovnim prostorijama Društva preuzimatelj, OJ OPĆI POSLOVI, dioničarima je dopušten uvid u svu dokumentaciju sukladno članku 517. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničari imaju pravo razgledati radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:00 do 12:00 sati.

S obzirom na to da Društvo preuzimatelj drži sve poslovne udjele prvo pripojenog Društva i drugo pripojenog Društva radi se o pripajanju u posebnim slučajevima iz članka 531. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja niti će se vršiti zamjena dionica Društva preuzimatelja za poslovne udjele prvo pripojenog Društva i poslovne udjele drugo pripojenog Društva.

Vjerovnicima društava koji sudjeluju u pripajanju će se sukladno članku 523. Zakona o trgovačkim društvima dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 (šest) mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. Vjerovnici Društva preuzimatelja imaju pravo samo ako mogu dokazati da je pripajanjem društva ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

VARKOM d.d.                                AQUATEHNIKA d.o.o.                               ODVODNJA d.o.o.

direktor                                          direktor                                                         direktor

Dr.sc. Željko Bunić                        Andrija Bedenik                                           Matija Frančić

Povezano društva:

Aquatehnika d.o.o 

Trg Pavla Štoosa 41 

42000 Varaždin

OIB: 90170806233

tel: 042/406 409

Odvodnja d.o.o. 

Sajmišna 19, Sigetec Ludbreški

42230 Ludbreg 

OIB: 10186946018 

tel:  042/816-266

www.odvodnja.com 

    Vrh