• Prijava kvara Vodovod
 • 042 262 262
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na vodoopskrbnom sustavu da nas o tome obavijestite.
 • Prijava kvara Kanalizacija
 • 042 350 660
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na kanalizacijskom sustavu da nas o tome obavijestite.
 
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

REZULTATI ANALIZA VODE IZVORIŠTA I ZDENACA

  Kvartalni rezultati analize vode izvorišta i zdenaca

Kvartalni izvještaj o osnovnim fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima kvalitete vode za razdoblje 01.04.-30.06.2014.

Rezultati se odnose na prosječne vrijednosti pokazatelja sirove vode (zdenci, izvorište) koji su ispitani u internom Laboratoriju za pitke vode. Sirova voda se nakon dezinfekcije isporučuje potrošačima.

Rezultati analiza su ocjenjivani s obzirom na maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

Javni poziv za prodaju trave za košnju

  Varaždin, 03.07.2014.

Temeljem članka 8. Statuta VARKOM d.d., direktor VARKOM d.d. (dalje: VARKOM), Vlado Vlašić, dipl.oec., objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA PRODAJU TRAVE ZA KOŠNJU

Predmet javnog poziva

Prodaja trave za košnju i baliranje na vodocrpilištu „Varaždin“, dijelovi čk.br. 8556 i 1622/3 k.o. Varaždin (u osnivanju), na površini od 10 (deset) hektara, za 2014. godinu.

Prijava očitanja vodomjera
Javna nabava - objave
IZRADA IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VARAŽDIN - ZAVRŠNA FAZA  Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 7.4.2014. godine
Broj objave: 2014/S 005-0018027


AŽURIRANJE, REVIDIRANJE I DOPUNA POSTOJEĆE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA EU FOND SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE V. TOPLICE  Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 3.4.2014. godine
Broj objave: 2014/S 005-0017545

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 26.3.2014. godine
Broj objave: 2014/S 005-0015404
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvir. sporazuma:

Korisni linkovi